mutter xvideos hd

Zbuntowana online cda

Istnienie takiego doboru opiera Darwin na występujących dość często różnicach pewnych cech u samic i samców tych samych gatunków zwierząt; np. barwne upierzenie i ogon u samca pawia, piękny śpiew samca u wielu gatunków ptaków itd. Te wyróżniające cechy dają samcowi pewne możliwości w przywabianiu niektórych samic, a więc jest to czynnik wpływający na łączenie się określonych partnerów dlatego mówi Darwin o doborze płciowym. Pojęcie doboru płciowego nie jest jednak istotne dla udokumentowania teorii ewolucji i w zestawieniu z teorią doboru naturalnego ma znacznie mniejszy ciężar gatunkowy. Zrozumiałe jest również, że Darwin w swej teorii podkreślał bardzo silnie rolę dziedziczenia cech. Tylko bowiem przez dziedziczność, przy stałym narastaniu z pokolenia na pokolenie rozbieżności cech organizmów, można wytłumaczyć istniejące dziś różnice i mnogość form życia. Mimo że Darwin konstruował swą teorię w czasie, kiedy poziom wiedzy uniemożliwiał ścisłe wytłumaczenie wszystkich mechanizmów ewolucji np. nie znano wówczas prawdziwego mechanizmu dziedziczności zasadniczą linię jego teorii potwierdza nauka współczesna. Niezaprzeczalnych dowodów ewolucji dostarczają takie nauki, jak paleontologia, która odkrywa ogniwa łączące poszczególne formy istniejących dziś organizmów, anatomia porównawcza i embriologia porównawcza – ujawniające podobieństwa budowy organizmów dojrzałych i zarodków, biogeografii ukazująca zależność rozwoju organizmu od rozmieszczenia na kuli ziemskiej, tj. od warunków środowiska; ponadto takie nauki, jak fizjologia, biochemia, serologia, genetyka pozwalające wykryć wspólne mechanizmy życiowe różnych organizmów, wzajemne pokrewieństwa, mechanizm dziedziczności i wspólnotą pochodzenia. Wystarczającą liczbę dowodów na poparcie swej teorii przedstawił już jednak sam Darwin.

error: Content is protected !!