This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Narządy

Rozwój i sprawność narządów wzrasta przez ich używanie, a odwrotnie nieużywanie narządów prowadzi do ich zaniku. Nabyte, nowe cechy dziedziczy potomstwo. Mimo teorii Lamarcka oraz innych wcześniejszych i współczesnych jej prac ewolucyjnych, np. Erazma Darwina w Anglii (dziadka wielkiego Karola Darwina p.

Średniowiecze

Średniowiecze wobec ogólnego zahamowania badań naukowych i dominacji filozofii religijnej nie wniosło niemal nic do teorii ewolucji. Wprost przeciwnie, ogólnie przyjętą i głoszoną była zasada niezmienności gatunków, która wynikała z tekstów Biblii i opisu stworzenia świata w Księdze Rodzaju. Początków teorii

Głębsze poznanie tych spraw wymaga jednak zapoznania się z właściwą literaturą specjalistyczną

Omawiane są tylko podziały typów, podtypów, gromad itd. prowadzących do człowieka. Jak widzimy z krótkiego przeglądu systematyki świata zwierząt, człowiek znajduje w niej swoje miejsce. Wynika to z logicznego uszeregowania zwierząt według istniejących u nich cech podobieństwa i pokrewieństwa i

O budowie i czynnościach

Świat zwierzęcy ma dwie wielkie grupy jednokomórkowce objęte typem pierwotniaków oraz grupę tkankowców, w której wyróżnia się typy: gąbki, jamochłony, płazińce, obleńce, pierścienice, stawonogi, strunowce. Typ strunowców obejmuje m. in. podtyp kręgowców, który z kolei dzieli się na gromady: kręgoustych, ryb,

Nowoczesna systematyka

Nowoczesna systematyka opiera się na zasadach podanych przez wielkiego szwedzkiego uczonego Karola Linneusza (17071778), który przedstawił je w swym dziele zatytułowanym „Systema Naturae” w r. 1735, Olbrzymią zasługą Linneusza jest podanie metody klasyfikacji, a nie tylko zaszeregowanie, które także u

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O EWOLUCJI ORGANIZMÓW I SYSTEMATYCE

Ewolucja organizmów żywych, czyli rozwój świata organicznego oznacza powolne, ciągłe przekształcanie się ustrojów pod wpływem naturalnych czynników. Ta właśnie ewolucja spowodowała, że życie powstając w najprostszych formach pierwotnych przejawia się dziś w olbrzymiej różnorodności nowych, nie istniejących dawniej form, które

Teoria Oparina

Chociaż teorię Oparina do dziś uznać należy za najbardziej wszechstronnie wyjaśniającą pierwsze etapy powstawania życia z materii nieorganicznej, to jednak nie wyjaśnia ona dostatecznie dalszych procesów organizacji żywej materii. Badania najnowsze łączą wyjaśnienie powstawania życia i jego rozwoju z rozwiązaniem problemu

Elementy niezbędne do powstania cząsteczki

Wśród uczonych, którzy podjęli usiłowania naukowego wyjaśnienia powstania życia na ziemi wymienia się najczęściej radzieckiego uczonego A. I. Oparina oraz amerykańskiego H.Ureya W największym skrócie hipoteza Oparina przedstawia się następująco: Ziemia w pierwszym okresie powstania była rozżarzoną kulą, której składniki pierwiastki

Odrzucając nienaukowe teorie „nadania”

Współczesne teorie powstania życia na ziemi wychodzą z założeń czysto przyrodniczych, opierając wyjaśnienie na rozumowaniu i doświadczeniu. Odrzucając nienaukowe teorie „nadania”, „tchnienia” życia przez stwórcę świata oraz „naiwną” teorię powstawania całych organizmów w sposób samorodny, przyjąć jednak trzeba, zgodnie z

Średniowieczu wiara w samorództwo doszła do szczytów

Na tym podłożu rozwijały się absurdalne poszukiwania „napojów wiecznej młodości i życia”, a nawet usiłowania „stworzenia człowieka” poza ustrojem matczynym, w sposób sztuczny. Przepis taki ,,receptę” podawał w XV w. głośny uczony Średniowiecza Paracelsus. Do utrwalenia się wiary w samorództwo

error: Content is protected !!