TEORIE POWSTANIA ŻYCIA NA ZIEMI

Powstanie życia na ziemi jest zagadnieniem, które od bardzo dawnych czasów zaprząta umysły ludzkie i pasjonuje badaczy. Starano się tę kwestię wyjaśnić już w bardzo odległych czasach.
Do najwcześniejszych teorii należą zapewne wyjaśnienia religijne. Zarówno pierwsze nie ukształtowane jeszcze wierzenia ludzi pierwotnych, jak i późniejsze wielkie systemy religijne łączą powstanie życia z aktem twórczym istoty nadprzyrodzonej twórcy świata. Według tych teorii życie jako element odrębny od materii nieożywionej zostało „nadane” tej materii w akcie tworzenia świata. Odpowiedź na pytanie, jak powstało życie, wynikająca z wierzeń religijnych, nie jest więc oparta na żadnych przesłankach rozumowych i w efekcie ludziom dążącym do rozumowego, naukowego wyjaśniania faktów niczego nie wyjaśnia. Drugą, chyba równie dawną, teorią powstania życia była teoria samorództwa. Według niej, z materii nieożywionej a więc ziemi, wody, powietrza powstają w sposób samorodny nawet zróżnicowane organizmy żywe. Teorii tej hołdowali niektórzy wielcy uczeni Starożytności i tak np. Arystoteles (IV w. p.n.e.) podawał, że ryby rodzą się z mułu, rośliny z ziemi itp.

Zioła zawsze te same

Na najróżnorodniejsze cierpienia, ostre środki przeczyszczające, silnie działające maści, wywołujące np. zapalenie i ropienie co wyjaśnia się chorym jako „odciąganie ropy” itd. Z „urządzeń lekarskich najczęstszymi są aparaciki ,,do puszczania krwi” i strzykawki, w których jedna i nierzadko zardzewiała igła, używana jest dla wszystkich chorych. Fakty tego rodzaju są z reguły ujawniane wtedy, kiedy władze sanitarne wkraczają w działalność znachora. Walka z plagą znachorstwa jest obowiązkiem nie tylko władz, ale i społeczeństwa. W pierwszym rzędzie ludzi zdrowych, dla których w zasadzie jest przeznaczona niniejsza strona, gdyż mogą oni spokojnie i obiektywnie rozważyć sprawę. W chorobie o obiektywny pogląd jest znacznie trudniej, a cierpienie bywa bardzo często złym doradcą. Podstawowe wiadomości tu podane obudzą, być może, chęć głębszego poznania niektórych tematów; umożliwią to czytelnikowi liczne publikacje popularne Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich. Ze książkami tymi można się zapoznać w każdej większej księgarni żądając katalogu Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich z dziedziny oświaty zdrowotnej.

Przegląd budowy ciała

Świadomość niezwykle subtelnej budowy i skomplikowanego działania organizmu powinna być również hamulcem w powierzaniu zdrowia znachorom, zielarzom itp. szarlatanom, których jedyną podstawą egzystencji jest ignorancja i karygodna lekkomyślność ich „pacjentów”. Prasa codzienna, a zwłaszcza lekarska, stale podaje przykłady działalności rozmaitego rodzaju „cudotwórców”. Jakże często są one tragiczne w skutkach i to w przypadkach, w których wizyta u lekarza, czy felczera na wsi, zapewniłaby całkowity powrót do zdrowia. Przegląd środków leczniczych i przyrządów zabiegowych tych „cudownych specjalistów” niezbicie wykazuje, że jedyną podstawą powodzenia szarlatanów jest bezgraniczna naiwność przybywających do nich chorych. Środki oddziaływania w zasadzie są jednakowe i mają na celu upewnić chorego o nadzwyczajnych lub nawet nadprzyrodzonych zdolnościach „lekarza”. Chociaż drogi „rozpoznawania chorób” są różne, to leki cechuje dość powszechny szablon.

Szlachetne zdrowie

Ludzie zdrowi na ogół nie zdają sobie sprawy z wartości zdrowia i konieczności jego pielęgnowania i ochrony. Niestety najczęściej zdrowie jest w pełni doceniane dopiero wtedy, kiedy zaczyna go brakować. Trafnie określił to Jan Kochanowski w strofach: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Chociaż częstym tematem rozmów i uważanym za interesujący jest zdrowie lub choroby, wiadomości budowie i czynnościach ciała są wśród szerokiego ogółu tak skąpe, że graniczą z zupełną niewiedzą. Nie znając budowy, działania i potrzeb swego organizmu człowiek często sam sobie szkodzi niewłaściwym postępowaniem nie potrafi ochronić zdrowia przed niebezpieczeństwami codziennego życia. Strona niniejsza ma na celu zapoznanie czytelnika najbardziej ogólnie z budową ciała, jego czynnościami, oraz zwrócić uwagę na postępowanie prowadzące do zachowania zdrowia. W naukach lekarskich zagadnieniami tymi zajmują się: anatomia nauka o budowie, fizjologia nauka o czynnościach ciała, i higiena nauka o ochronie zdrowia.

error: Content is protected !!